افق شيروان (حکیم ارد بزرگ افتخار شيروان)
آدرس های وبلاگ ofoghshirvan.tk و ofoghshirvan1.blogfa.com

سوالات  وفعالیت های درس چهاردهم کتاب علوم اجتماعی سال چهارم رشته ادبیات وعلوم انسانی همراه با پاسخ

تهیه وتنظیم :حمیدرحیمی مدرس علوم اجتماعی استان اصفهانادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان
جواب های فعاالیت های کتاب علوم اجتماعی پیش دانشگاهی چاپ 91ادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان
نمونه سئوال تستی درس 1تا4 علوم اجتماعی پیش دانشگاهی
برگرفته از: دبیرخانه علوم اجتماعی کشوریادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان

درس دوازدهم علوم اجتماعی پیش دانشگاهی همرا ه باپاسخ وفعالیت

تهیه وتنظیم : حمیدرحیمی مدرس استانی علوم اجتماعی پیش دانشگاهی ( استان اصفهان )

برگرفته از: وبلاگ یاران سبزادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان

درس یازدهم  علوم اجتماعی پیش دانشگاهی همرا ه با پاسخ وفعالیت

تهیه وتنظیم : حمیدرحیمی مدرس استانی  علوم اجتماعی پیش دانشگاهی ( استان اصفهان )

برگرفته از: وبلاگ یاران سبزادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان

درس دهم  علوم اجتماعی پیش دانشگاهی همرا ه با پاسخ وفعالیت

تهیه وتنظیم : حمیدرحیمی مدرس استانی  علوم اجتماعی پیش دانشگاهی ( استان اصفهان )

برگرفته از: وبلاگ یاران سبزادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان

سوالات درس نهم کتاب علوم اجتماعی ( جدیدالتالیف) باپاسخ

تهیه وتنظیم : حمیدرحیمی مدرس استانی علوم اجتماعی استان اصفهان

برگرفته از: ویلاگ یاران سبزادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان

سوالات درس هشتم کتاب علوم اجتماعی پیش دانشگاهی  باپاسخ

تنظیم : حمیدرحیمی مدرس علوم اجتماعی  استان اصفهان

برگرفته از: وبلاگ یاران سبزادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان

سئوالات نیم سال اول علوم اجتماعی پیش دانشگاهی جدید‌خانم یوسفیان

تنطیم: خانم یوسفیان ،دبیر استان اصفهان

برگرفته از: وبلاگ یاران سبزادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان

سئوالات نیم سال اول علوم اجتماعی پیش دانشگاهی جدید‌آقای طغرایی

تنطیم: آقای طغرایی سرگروه شهرستان سمیر

برگرفته از: وبلاگ یاران سبزادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان

سئوالات نیم سال اول علوم اجتماعی پیش دانشگاهی جدید‌خانم لیلا صمدی

تنطیم: خانم لیلا صمدی ،دبیر استان اصفهان

برگرفته از: وبلاگ یاران سبزادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان

سئوالات نیم سال اول علوم اجتماعی پیش دانشگاهی جدید‌آقای حجت ا...عمادی

تنطیم: آقای حجت ا...عمادی،دبیر استان اصفهان

برگرفته از: وبلاگ یاران سبزادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان

سئوالات نیم سال اول علوم اجتماعی پیش دانشگاهی جدید‌آقای عسگر جهانشاهی

تنطیم: آقای عسگر جهانشاهی ،دبیر استان اصفهان

برگرفته از: وبلاگ یاران سبزادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان

سئوالات نیم سال اول علوم اجتماعی پیش دانشگاهی جدید‌آقای فرهاد رستگار

تنطیم: آقای فرهاد رستگار ،دبیر استان اصفهان

برگرفته از: وبلاگ یاران سبزادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان

سئوالات نیم سال اول علوم اجتماعی پیش دانشگاهی جدید‌آقای عبدالرضا اباذری

تنطیم: آقای عبدالرضا اباذری ،دبیر استان اصفهان

برگرفته از: وبلاگ یاران سبزادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان

سئوالات نیم سال اول علوم اجتماعی پیش دانشگاهی جدید‌خانم طاهری

تنطیم: خانم طاهری ،دبیر استان اصفهان

برگرفته از: وبلاگ یاران سبزادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان

سئوالات نیم سال اول علوم اجتماعی پیش دانشگاهی جدید‌خانم سامع

تنطیم: خانم سامع ،دبیر استان اصفهان

برگرفته از: وبلاگ یاران سبزادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان

سئوالات نیم سال اول علوم اجتماعی پیش دانشگاهی جدید‌خانم فاطمه طباطبایی

تنطیم: خانم فاطمه طباطبایی ،دبیر استان اصفهان

برگرفته از: وبلاگ یاران سبزادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان

سئوالات نیم سال اول علوم اجتماعی پیش دانشگاهی جدید‌آقای مرتضی یوسفی

تنطیم:آقای مرتضی یوسفی ،دبیر استان اصفهان

برگرفته از: وبلاگ یاران سبزادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان

سئوالات نیم سال اول علوم اجتماعی پیش دانشگاهی جدید‌خانم زهره رحمتی

تنطیم:خانم زهره رحمتی،دبیر استان اصفهان

برگرفته از: وبلاگ یاران سبزادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان

سئوالات نیم سال اول علوم اجتماعی پیش دانشگاهی جدید‌خانم طحانی

تنطیم:خانم طحانی ،دبیر استان اصفهان

برگرفته از: وبلاگ یاران سبزادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان

سئوالات نیم سال اول علوم اجتماعی پیش دانشگاهی جدید‌آقای خواجوی

تنطیم: آقای خواجوی ،دبیر شهرستان دهاقان

برگرفته از: وبلاگ یاران سبزادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان

سوالات درس هشتم کتاب علوم اجتماعی ( جدیدالتالیف) باپاسخ

تهیه وتنظیم : حمیدرحیمی مدرس استانی علوم اجتماعی استان اصفهان

برگرفته از: وبلاگ یاران سبزادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان

سوالات درس نهم کتاب علوم اجتماعی ( جدیدالتالیف) باپاسخ

تهیه وتنظیم : حمیدرحیمی مدرس استانی علوم اجتماعی استان اصفهان

برگرفته از: وبلاگ یاران سبزادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان

سوالات هفت درس اول باپاسخ ،علوم اجتماعی پیش دانشگاهی جدید

تنطیم: خانم فاطمه نصیری

برگرفته از: وبلاگ یاران سبزادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان

آزمون درس 1تا7- علوم اجتماعی پیش دانشگاهی جدید،خانم زهرارفعت

تنظیم:خانم زهرارفعت

برگرفته از: وبلاگ یاران سبزادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان
 
تاريخ : یکشنبه چهاردهم آبان 1391

آزمون درس 1،2،3 علوم اجتماعی پیش دانشگاهی جدید، آقای رحیمی

تنظیم:حمید رحیمی، شهرضا استان اصفهانادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان

سئوالات کوتاه پاسخ درس سه علوم اجتماعی پیش دانشگاهی 91

تهیه وتنظیم : بهزاداندرز       وبلاگ علوم اجتماعی تهرانادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان

سئوالات کوتاه پاسخ درس دو علوم اجتماعی پیش دانشگاهی 91

تهیه وتنظیم : بهزاداندرز       وبلاگ علوم اجتماعی تهرانادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان

سئوالات کوتاه پاسخ درس یک علوم اجتماعی پیش دانشگاهی 91

تهیه وتنظیم : بهزاداندرز       وبلاگ علوم اجتماعی تهرانادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان

سوالات و فعالیت های درس هفتم کتاب جدیدالتالیف  علوم اجتماعی پیش دانشگاهی ( سال چهارم )  همراه با پاسخ های تشریحی . شهریور1391

طراح وتنظیم : حمیدرحیمی  مدرس استانی علوم اجتماعی استان اصفهان شهریور91ادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان

سوالات و فعالیت های  درس ششم  همراه با پاسخ  کتاب علوم اجتماعی جدیدالتالیف  پیش دانشگاهی ، سال چهارم ( چاپ جدید )  91

طراح وتنظیم : حمیدرحیمی مدرس  علوم اجتماعی استان اصفهان  شهریور91ادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان
برای دریافت سئوالات روی ادامه مطلب کلیک کنیدادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان
روی ادامه مطلب کلیک کنیدادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان
1-چهار پديده نام ببريد كه در درون جهان اجتماعي قرار مي گيرند ؟ادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان
نمونه ی سوالات کتاب جدیدالتالیف جامعه شناسی  1  پایه دوم رشته ی علوم انسانیادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان
1- در رأس اين نظام .............فردي قرار داشت كه واحد اجتماعي را توسط افرادادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان
1- معنی لغوی کنش چیست؟    الف) عمل و منش     ب)کردار، وظایف انسان      ج) عمل و کردار انسان           د) هیچکدامادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان
 
تاريخ : سه شنبه دوازدهم مهر 1390
 دانلودسئوالات پیش دانشگاهی گزینه دو

http://gozine2.ir/modules.php?name=Topics&topic=48ارسال توسط افق شیروان
به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا»، جدول منابع و مآخذ طرح سوالات آزمون سراسری سال 91 مراکزادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان
 
تاريخ : یکشنبه دهم مهر 1390
برای دریافت سئوالات برروی گزینه دلخواه کلیک کنید.ادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان
 
تاريخ : یکشنبه دهم مهر 1390
برای دریافت سئوالات برروی گزینه دلخواه کلیک کنید.ادامه مطلب...
ارسال توسط افق شیروان

پیج رنک

آرایش

طراحی سایت